top of page

תקנון מועדון סובארו וחברים

מבוא

1.    מועדון סובארו וחברים בשטח (להלן: "המועדון") הוקם בכדי לחבר בין בעלי רכבי הסובארו, אוהבי האדם, שטח וטיולים.
       בעלי רכבי סובארו xv פורסטר ואאוטבק מועדון זה מיועד לכם ואנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפעילות המועדון. 

2.    ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי המועדון.

3.    לחברי המועדון או לכל אדם אחר, לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון, הצעות המועדון ותוכנית ההטבות או
       שינויים בהם. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילותו ו/או פעילות של חבר בכל עת על פי שיקול דעתו
       הבלעדי.

4.    כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

 

החברות במועדון 

5.   אנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר את היכולות המופלאות של רכבכם. 

6.   המועדון מיועד לחברים אוהבי הארץ, לבעלי סובארו בפרט, ולבעלי רכבי 4*4 אחרים שרוצים להצטרף אלינו, בכפוף לקבלת
      תנאי המועדון וכללי הטיול המונהגים במסגרת המועדון. 

7.   פעילויות המועדון, לרבות טיולים במסגרתו, נעשים על ידי ובהובלת חברי המועדון, בניסיון מירבי להתאים את הטיולים לרכבים
      המשתתפים בו. העקרון המנחה אותנו הוא: - בשבת מטיילים וביום ראשון הרכב חוזר לעבודה ללא תקלות.

8.   כל אירועי המועדון מתפרסמים בצורה מסודרת ומתבצע רישום מסודר באמצעות אתר האינטרנט של המועדון. 

9.   השתתפות בטיולים מחויבת ברכבים ממוגנים בלבד, בעלי גלגל רזרבי מלא ותקין. ההשתתפות הינה באחריות כל בעל רכב ואין
      למועדון כל אחריות לנזק ו/או תקלה שעלול להיגרם במהלך הטיול. למען הסר ספק, כל משתתף מתחייב לנהוג ברכב תקין, בעל
      פוליסת ביטוח "חובה" וביטוח צד ג' (לכל הפחות) וכל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בעל אחריות מלאה ובלעדית
      לכל נזק 
לגוף ו/או לרכוש אם יגרמו במהלך פעילות המועדון, ואין למועדון כל אחריות כלפיו. 

10. המועדון יפרסם כל טיול עם מסלול, שעות הפעילות ומספר משתתפים מינימאלי ומקסימאלי. היא השתתפות בשל רישום
      יתר/עודף לא יהווה עילה לטענה כלשהי כלפי המועדון. 

11. המועדון מציע בין השאר טיולי שטח עד יומיים לפחות פ