top of page

תקנון מועדון סובארו וחברים

מבוא

1.    מועדון סובארו וחברים בשטח (להלן: "המועדון") הוקם בכדי לחבר בין בעלי רכבי הסובארו, אוהבי האדם, שטח וטיולים.
       בעלי רכבי סובארו xv פורסטר ואאוטבק מועדון זה מיועד לכם ואנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפעילות המועדון. 

2.    ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי המועדון.

3.    לחברי המועדון או לכל אדם אחר, לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון, הצעות המועדון ותוכנית ההטבות או
       שינויים בהם. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילותו ו/או פעילות של חבר בכל עת על פי שיקול דעתו
       הבלעדי.

4.    כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

 

החברות במועדון 

5.   אנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר את היכולות המופלאות של רכבכם. 

6.   המועדון מיועד לחברים אוהבי הארץ, לבעלי סובארו בפרט, ולבעלי רכבי 4*4 אחרים שרוצים להצטרף אלינו, בכפוף לקבלת
      תנאי המועדון וכללי הטיול המונהגים במסגרת המועדון. 

7.   פעילויות המועדון, לרבות טיולים במסגרתו, נעשים על ידי ובהובלת חברי המועדון, בניסיון מירבי להתאים את הטיולים לרכבים
      המשתתפים בו. העקרון המנחה אותנו הוא: - בשבת מטיילים וביום ראשון הרכב חוזר לעבודה ללא תקלות.

8.   כל אירועי המועדון מתפרסמים בצורה מסודרת ומתבצע רישום מסודר באמצעות אתר האינטרנט של המועדון. 

9.   השתתפות בטיולים מחויבת ברכבים ממוגנים בלבד, בעלי גלגל רזרבי מלא ותקין. ההשתתפות הינה באחריות כל בעל רכב ואין
      למועדון כל אחריות לנזק ו/או תקלה שעלול להיגרם במהלך הטיול. למען הסר ספק, כל משתתף מתחייב לנהוג ברכב תקין, בעל
      פוליסת ביטוח "חובה" וביטוח צד ג' (לכל הפחות) וכל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בעל אחריות מלאה ובלעדית
      לכל נזק 
לגוף ו/או לרכוש אם יגרמו במהלך פעילות המועדון, ואין למועדון כל אחריות כלפיו. 

10. המועדון יפרסם כל טיול עם מסלול, שעות הפעילות ומספר משתתפים מינימאלי ומקסימאלי. היא השתתפות בשל רישום
      יתר/עודף לא יהווה עילה לטענה כלשהי כלפי המועדון. 

11. המועדון מציע בין השאר טיולי שטח עד יומיים לפחות פעם בחודש, טיולים דו יומיים עם לינת שטח/ חאנים, מפגשים חברתיים
      ופיקניקים, רכישות קבוצתיות , התייעצויות בנושאים טכניים ועוד. המועדון מקבל בברכה הצעות חברים לפעילויות נוספות. 

12. המועדון יהיה רשאי לסרב הצטרפות ו\או השתתפות בטיולים ופעילויות על פי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי שיהיה מחוייב
      לנמק סירוב. 

13. להבטחת המקום בטיול יש להשלים את ההרשמה ותשלום באפליקציה 

דמי ביטול: פרק הזמן לביטול טיול הינו עד 14 יום לפני הטיול. עד 7 ימים לפני הטיול יינתן החזר של 50% ביטול. 
במסגרת 7 ימים לפני הטיול לא יתקבל החזר. 
היה ושולמו תשלומים בפרק זמן זה (מקדמות, אגרות, תשלום לספקים ו/או נותני שירות אחרים וכו') ינוכה סכום זה מההחזר ולא תהיה כל טענה כלפי המועדון בגין אי ביצוע החזר שכזה.
המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמועדון פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה של כי ביטול או דחיית טיול עקב הנחיות שאינן תלויות במועדון, לא יתבצע החזר כספי אך המועדון יאפשר השתתפות בפעילות אחרת, ובמידת הצורך המשתתף ישלים את הפער הכספי בלבד.

 

הטבות והנחות

14.  המועדון מברך כל יוזמה למתן כל הטבה ו/או הנחה לטובת החברים, אך בכפוף להוראות המתוארות להלן.

15.  פרסום של מוצרים במועדון יתאפשר רק לספקים שיתנו הנחה מיוחדת למועדון, ולא יתאפשר פרסום כללי ו/או אחר.

16.  המועדון מתיר פרסום מודעות פרטיות של מכירת רכבים ואביזרים קשורים. מודעות מכירה פרטיות יפורסמו אך ורק
       בקבוצת  הפייסבוק של המועדון אחת לשבוע בימים שיקבעו על ידי הנהלת המועדון. מודעות ללא מחיר לא יאושרו.

17. המועדון לא יהא אחראי לכל הצעה ו/או הטבה שתוצע ובכל תלונה, בעיה או צורך יש לפנות ישירות אך ורק לספק. למען הסדר
      הטוב, המועדון לא יהא אחראי לכל מוצר ו/או הטבה, לרבות אך לא רק לטיב ואיכות המוצר, והחבר הרוכש מצהיר בזאת כי כל
      טענה ו/או תלונה לא תהווה עילה כנגד המועדון. 

יצירת קשר עם המועדון

18.  בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות במייל או וואצפ ל איילת אלדר ו\או רפי פסח 
       
עזרו לנו לקדם את המועדון ולהובילו בדרכים לא סלולות. שמרו על כבוד הדדי, ביטחון, בטיחות, חוקי השטח וכללי המועדון

bottom of page